Get weather widget for cities in South Africa.
Weather in South Africa. 15 days weather forecast for cities in South Africa.
 

South Africa weather

 

South Africa cities

 
Cape Town +13°C Sunday 17:01 Durban +22°C Sunday 17:01 Johannesburg +24°C Sunday 17:01 Soweto +24°C Sunday 17:01 Pretoria +24°C Sunday 17:01 Port Elizabeth +14°C Sunday 17:01 Pietermaritzburg +20°C Sunday 17:01 Benoni +24°C Sunday 17:01 East London +18°C Sunday 17:01 Vereeniging +17°C Sunday 17:01 Bloemfontein +15°C Sunday 17:01 Boksburg +24°C Sunday 17:01 Welkom +16°C Sunday 17:01 Newcastle +18°C Sunday 17:01 Krugersdorp +24°C Sunday 17:01 Botshabelo +17°C Sunday 17:01 Brakpan +24°C Sunday 17:01 Witbank +17°C Sunday 17:01 Richards Bay +24°C Sunday 17:01 Vanderbijlpark +17°C Sunday 17:01 Centurion +24°C Sunday 17:01 Uitenhage +17°C Sunday 17:01 Roodepoort +24°C Sunday 17:01 Noorder-Paarl +17°C Sunday 17:01 Springs +24°C Sunday 17:01 Carletonville +20°C Sunday 17:01 Klerksdorp +20°C Sunday 17:01 George +18°C Sunday 17:01 Midrand +24°C Sunday 17:01 Westonaria +24°C Sunday 17:01 Middelburg +17°C Sunday 17:01 Vryheid +22°C Sunday 17:01 Orkney +20°C Sunday 17:01 Kimberley +16°C Sunday 17:01 eMbalenhle +16°C Sunday 17:01 Nigel +24°C Sunday 17:01 Mpumalanga +22°C Sunday 17:01 Bhisho +15°C Sunday 17:01 Randfontein +24°C Sunday 17:01 Worcester +17°C Sunday 17:01 Rustenburg +20°C Sunday 17:01 Polokwane +22°C Sunday 17:01 Potchefstroom +20°C Sunday 17:01 Virginia +16°C Sunday 17:01 Brits +24°C Sunday 17:01 Nelspruit +18°C Sunday 17:01 Phalaborwa +21°C Sunday 17:01 Queenstown +19°C Sunday 17:01 Kroonstad +16°C Sunday 17:01 Bethal +17°C Sunday 17:01 Mokopane +22°C Sunday 17:01 Mabopane +19°C Sunday 17:01 Kutloanong +16°C Sunday 17:01 Stellenbosch +17°C Sunday 17:01 Stilfontein +20°C Sunday 17:01 Delmas +17°C Sunday 17:01 Grahamstown +15°C Sunday 17:01 Warmbaths +19°C Sunday 17:01 Louis Trichardt +22°C Sunday 17:01 Dundee +18°C Sunday 17:01 Piet Retief +22°C Sunday 17:01 Phuthaditjhaba +18°C Sunday 17:01 Bethlehem +19°C Sunday 17:01 Umtata +18°C Sunday 17:01 Sasolburg +17°C Sunday 17:01 Mmabatho +20°C Sunday 17:01 Oudtshoorn +18°C Sunday 17:01 Standerton +16°C Sunday 17:01 Bothaville +20°C Sunday 17:01 Upington +22°C Sunday 17:01 Parys +20°C Sunday 17:01 Schweizer-Reneke +17°C Sunday 17:01 Ga-Rankuwa +24°C Sunday 17:01 Saldanha +11°C Sunday 17:01 Barberton +22°C Sunday 17:01 Lichtenburg +20°C Sunday 17:01 Heidelberg +17°C Sunday 17:01 Knysna +17°C Sunday 17:01 Graaff-Reinet +17°C Sunday 17:01 Fochville +20°C Sunday 17:01