Current time in Sakai
Sakai
Sakai
Sakai
Sakai
Sakai
 

Current time in Sakai

Current time
Time zone/Offset
Time zone identifier Asia/Tokyo
Daylight savings time No
Current time zone offset +09:00
Time zone abbreviation
Sakai center coordinates
Latitude: 36°16'
Longitude: 139°15'

Sakai
Sakai
Sakai
Sakai

Hotel reservations