Current time in Bakri
Bakri
Bakri
Bakri
Bakri
Bakri
 

Current time in Bakri

Current time
Time zone/Offset
Time zone identifier Asia/Kuala_Lumpur
Daylight savings time No
Current time zone offset +08:00
Time zone abbreviation
Bakri center coordinates
Latitude: 2°03'
Longitude: 102°39'

Bakri
Bakri
Bakri
Bakri