Current time in Chiang Rai
Chiang Rai
Chiang Rai
Chiang Rai
Chiang Rai
Chiang Rai
 

Current time in Chiang Rai

Current time
Time zone/Offset
Time zone identifier Asia/Bangkok
Daylight savings time No
Current time zone offset +07:00
Time zone abbreviation
Chiang Rai center coordinates
Latitude: 19°55'
Longitude: 99°50'

Chiang Rai
Chiang Rai
Chiang Rai
Chiang Rai