Current time in Almeria
Almeria
Almeria
Almeria
Almeria
Almeria
 

Current time in Almeria

Current time
Time zone/Offset
Time zone identifier Europe/Madrid
Daylight savings time No
Current time zone offset +01:00
Time zone abbreviation
Almeria center coordinates
Latitude: 36°50'
Longitude: -2°28'

Almeria
Almeria
Almeria
Almeria